GINOP-1.2.8-20 tájékoztató

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

 

A pályázat célja: 

A koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. Fentieken túl, a hazai gazdaság fejlesztése érdekében jelen Felhívás kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.

 

A rendelkezésre álló forrás

33,3 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1300-1600 db.

 

Támogatást igénylők köre:

– Mikro-, kis-, és középvállalkozások

a) amelyek rendelkeznek legalább egy – a 2018 vagy 2019. évre vonatkozó – utolsó lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt,

A 2020. április hónapra vonatkozó minimum 5 fő adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszám tekintetében figyelembe vehető alkalmazottnak számít a természetes személy, amennyiben a ’08-as bevallásban;

  • Az alkalmazás minősége rovatba írt foglalkoztatási kód (a biztosítási jogviszony kódja) az alábbi folyamatos foglalkoztatást feltételező jogviszonyok egyike; 15 Szövetkezeti tag, munkaviszony; 20 Munkaviszony, több munkáltatóval létesített munkaviszony, bedolgozói munkaviszony; 30 Kieg. tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozás; 113 Hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony.
  • A bevallás 8-as lapján az 523-as (részmunkaidő), 524-es (teljes munkaidő) és 525-ös (munkaidő-szervezési intézkedéssel csökkentett teljes munkaidő) soron a fenti jogviszonyok esetében kitöltött az a oszlop – heti munkaóra száma, illetve a b és c oszlop az év, hó naptól az év hó napig rovatok.

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Támogatásban nem részesíthetők: amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el).

d) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el)

I. Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés,

II. Márka- és arculatépítés,

III. Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás,

IV. Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés.

f) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű

munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált

szolgáltatóktól vehető igénybe. (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének

20%-át érheti el)

g) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

h) Általános (rezsi) költségek (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 1%-át érheti el)

i) Ingatlan bérlés (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el a forgóeszközökkel együtt),

j) Forgóeszköz vásárlás (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el az ingatlan bérleti díjjal együtt)

Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 80%-át.

 

Kötelező vállalások

Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi, az adóhatóság nyilvántartásában szereplő foglalkoztatotti létszáma legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszak során.

A kötelező vállalás teljesítése a megvalósítási időszak teljes hónapjaira vonatkozó havi, az adóhatóság nyilvántartásában szereplő foglalkoztatotti létszámok (fő) átlaga alapján kerül ellenőrzésre.

 

Egyéb elvárások:

 

  • A támogatási kérelemben a cégkivonatba április 30 előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként .
  • Tanácsadás kizárólag a mmp.ifka.hu weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kiválasztott, műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés és/vagy szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés szakterületen minősített szolgáltatóktól vehető igénybe.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 18 hónap

 

A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a 2020. április 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására

 

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft, az alábbi feltételek szerint.

 

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 

  • 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
  • 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
  • 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.

 

  1. A támogatás maximális mértéke:

Átmeneti támogatás esetén: A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.

 

  1. Továbbá maximum a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összege, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel.

 

Előleg: 100 %

 

Feltételesen visszatérítendő támogatás

A támogatást igénylő vállalja, hogy a kapott visszatérítendő (kamatmentes) támogatást – figyelembe véve a megvalósítási időszak végén, továbbá a fenntartási időszak végén lefolytatott eredményességméréseket – annak arányos részét a visszafizetési arányról szóló, a Záró Projekt Fenntartási Jelentés beérkezését követő 90 napon belül megküldött tájékoztatás kézhezvételét követő 180. napig egy összegben visszafizeti.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020. május 29. 9:00 órától 2020. november 2. 12:00 lehetséges.

Az eljárás során van lehetőség hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére.

 

Fenntartási kötelezettség:

A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart. Az 1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege.

Ha szeretne részletes tájékoztatást kapni a GINOP-1.2.8-20 pályázattal kapcsolatban kérjük adja meg adatait és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!