Tájékoztató

A napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak című pályázatról

Kódszám: GINOP-4.1.3-19

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

A konstrukció célja:

Jelen Felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.

 

Rendelkezésre álló forrás:

 • A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5000-10000 db.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17. 10 órától 2020. szeptember 30-ig. (forráskimerülés miatt várhatóan hamarabb lezárásra kerül, akár megnyitást követő napokon belül!)
 • A beruházást a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 18 hónapon belül meg kell valósítani.

 

Támogatást igénylő a GINOP-4.1.3-19 jelű Felhívásra telephelyenként nyújthat be pályázatot, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat. Ugyanazon megvalósítási helyszínre, azaz telephelyre egy támogatási kérelem nyújtható be.

 

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 1. amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és
 2. amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban minimum 1 fő volt; és
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei (Kft, Bt. Rt., Kkt,)

 

A támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft. Előleg nem igényelhető!
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati villamosenergia-termelés céljából.

Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, minimum 7,5 kW, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

 

Nem nyújtható támogatás:

 1. Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg;
 2. Meglévő napelemes rendszer cseréje, kapacitásbővítése;
 3. Nem nyújtható támogatás dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz;
 4. amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, vagy negatív;
 5. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének a felét,
 6. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti személyi jellegű kiadások összegét;
 7. amely jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő megvalósítási helyszínén napelemes rendszer működik
 8. Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.
 9. amely mezőgazdasági termelőnek minősül, – azaz olyan jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származik; (kereskedelem, felvásárlás megengedett)
 10. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
 11. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a Tartalmi értékelési szempontokalapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el az elérhető összesen 70 pontból a 35 pontot.

 

A projekt területi korlátozása:

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő̋ bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

 

Fenntartási kötelezettség:

Vissza nem térítendő támogatás folyósításától számított 3 évig.

 

Egyéb elvárás:

 • Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak.
 • A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye.

 

A projekt keretében kizárólag új (2018 vagy azt követő gyártású), kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.