TÁJÉKOZTATÓ

TÁRSADALMI EGYEZTETÉS

A Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása című pályázatról

Kódszám: GINOP-4.1.4-19

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

 

A konstrukció célja:

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában.

 

Rendelkezésre álló forrás:

 • A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd Ft.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100-3333 db.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 30-tól 2019. szeptember 10-ig.
 • A beruházást a Támogatói szerződés hatályba lépését követő 24 hónapon belül meg kell valósítani.

 

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 1. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 2. melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

 

A támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 000.000 Ft, maximum 100.000.000 Ft.
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 55 %-a lehet.

 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 1. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 2. amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 3. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az igényelt támogatási összege meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt,
 4. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
 5. amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, vagy GINOP-4.1.3-19 kódszámú pályázatból ugyanazon épület napelemes fejlesztése esetében vagy jelen Felhívás keretében már részesült támogatásban
 6. amely mezőgazdasági termelőnek minősül, – azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.
 7. amelynek támogatással érintett tevékenysége az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására irányul;
 8. amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz.
 9. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el az elérhető összesen 100 pontból az 50 pontot.

 

Támogatható tevékenységek bemutatása:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak az B) III. pont szerinti napelemes rendszer telepítése tevékenységet kivéve azzal a feltétellel, hogy nem jelentős felújításnak minősülő beruházásnál az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.

Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 évben rendeltetésszerűen használatban álltak. A rendeltetésszerű használatot a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évet/fűtési szezont lefedő időszak fűtési célú energiaszámláival szükséges igazolni.

 

 1. A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
 1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 2. a) Fűtött és  fűtetlen  teret  elválasztó,  nem  nyílászáró  szerkezetnek  minősülő  épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
 3. b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje/ energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
 4. c) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

 

 1. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 1. Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
 2. Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása:
 3. Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése.

 

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

A III. projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. és/vagy a II. projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.

 1. Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,
 2. Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

 

 1. B) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns – villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható. Kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (biomassza kazán-rendszer esetén: a biomassza kazán szekunder csonkjáig, napkollektoros rendszer esetén: a hőtároló kimenő csonkjáig, továbbá a szabályzáshoz szükséges eszközök; napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig). Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.

 

 1. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 2. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához (Támogatott a minimum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre)
 1. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz- termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

 

Egyéb elvárás:

 1. A támogatható tevékenységek beruházási költsége a következő fajlagos költségeket nem haladhatják meg:
  • az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia megtakarításra vetített nettó beruházási költség nem haladja meg a 110.000 Ft/GJ értéket;
  • napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket;
  • napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a 270.000 Ft/nm értéket;
  • szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a 150.000 Ft/kW értéket;
  • hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a
   • földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 325.000 Ft/kW értéket
   • víz-víz hőszivattyús rendszer esetén a 225.000 Ft/kW értéket
   • levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 185.000 Ft/kW értéket.

2. Az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint a fejlesztésnek köszönhetően. A két szint javulási kötelezettség elérésének igazolása nem szükséges:

 • ha az épület fejlesztés előtti hiteles energetikai minőség szerinti besorolása a korszerűsítését megelőzően DD vagy jobb,
 • vagy ha a fejlesztés kizárólag a felhívás 3.1.1. A) III. pont szerinti napelemes rendszer fejlesztését tartalmazza.

3. Támogatást igénylőként egy támogatási kérelem nyújtható be, a kérelem maximum 10 db külön álló épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat. Közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszer fejlesztése 1 db épületcsoport fejlesztésének tekinthető.

4. A támogatott beruházással létrehozott vagyon bérbeadása a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet 278.7. pontja alapján az irányító hatóság előzetes jóváhagyásával lehetséges. Az irányító hatóság a támogatási okirat kiállításával előzetes jóváhagyását adja az épületenergetikai fejlesztés tárgyául szolgáló ingatlan bérbeadásához amennyiben a felhívás 3.4.1.3. pontjában lévő feltételek teljesülnek a bérbeadás során.

A projekt területi korlátozása:

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő̋ bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Biztosítékok köre:

Nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, vagy ha a projektre megítélt támogatás összege nem haladja meg a húszmillió forintot, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban. (vagy NAV 0-s igazolással rendelkezik).

Önerő:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

 

Előleg igénylése:

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a, de legfeljebb 25 millió Ft.